MENU

Certyfikacja wyrobów budowlanych

Drzwi, okna, okucia, bramy

Beton towarowy, prefabrykaty, mieszanki hydrauliczne

Drewno konstrukcyjne

Chemia budowlana, systemy ociepleń, zaprawy

Kruszywa budowlane

Pozostałe wyroby budowlane

Certyfikacja betonu, prefabrykatów oraz mieszanek hydraulicznych

BETON TOWAROWY ORAZ MIESZANKI HYDRAULICZNE

Zgodnie z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. od 1 stycznia 2021 roku beton konstrukcyjny oraz mieszanki związane hydraulicznie powinny być wprowadzane do obrotu zgodnie z systemem 2+ po:

 • uzyskaniu certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji
 • wystawieniu krajowej deklaracji właściwości użytkowych
 • oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B.

PREFABRYKATY BETONOWE

Certyfikacja prefabrykatów opiera się o wymagania zawarte w europejskich normach zharmonizowanych (oznakowanie CE), polskich normach oraz krajowych ocenach technicznych (znak B) zgodnie z wymaganiami systemu 2+.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty przeprowadzenia procesu certyfikacji w systemie 2+ w celu uzyskania certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji dla:

 • Betonu towarowego
 • Prefabrykatów betonowych
 • Mieszanek hydraulicznych
 • Ulepszonych podłoży i stabilizacji

W systemie 2+ producent:

 • wdraża zakładową kontrolę produkcji,
 • przeprowadza ocenę właściwości użytkowych wyrobu na podstawie badań,
 • prowadzi badania zgodnie z ustalonym planem.

Zadaniem akredytowanej/notyfikowanej jednostki certyfikującej jest wydanie certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji w oparciu o pozytywną ocenę ZKP i zakładu produkcyjnego po przeprowadzeniu wstępnej inspekcji w miejscu produkcji.

Warunkiem utrzymania w.w. certyfikatu jest stały nadzór jednostki nad ZKP prowadzony poprzez coroczne inspekcje zakładu produkcyjnego.

Po uzyskaniu certyfikatu producent może:

 • wystawić deklarację właściwości użytkowych,
 • oznakować CE lub znakiem B,
 • wprowadzić wyrób do obrotu.

Pełną listę prefabrykatów oraz innych certyfikowanych wyrobów budowlanych znajdą Państwo w linku poniżej. 

Certyfikacja drewna konstrukcyjnego

Certyfikacja drewna konstrukcyjnego odbywa się w systemie 2+ zgodnie z wymaganiami zharmonizowanej normy europejskiej PN- EN 14081-1:2005+A1:2011 - Konstrukcje drewniane - Drewno konstrukcyjne sortowane wytrzymałościowo o przekroju prostokątnym - Część 1: Wymagania ogólne uzupełniona o wymagania normy PN-D-94021:2013 - Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.

Wymagania w.w. norm pozwalają na uzyskanie certyfikatu dla drewna konstrukcyjnego z:

 • Sosny w klasach C20, C24, C35
 • Świerka w klasach C18, C24, C30
 • Jodły w klasach C14, C18, C22
 • Modrzewia w klasach C24, C30, C35.

Certyfikacja drewna konstrukcyjnego prowadzona jest w systemie 2+ zgodnie z którym producent:

 • wdraża zakładową kontrolę produkcji,
 • przeprowadza ocenę właściwości użytkowych drewna konstrukcyjnego na podstawie badań,
 • prowadzi badania zgodnie z ustalonym planem.

Zadaniem akredytowanej/notyfikowanej jednostki certyfikującej jest wydanie certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji w oparciu o pozytywną ocenę ZKP i zakładu produkcyjnego (tartaku) po przeprowadzeniu wstępnej inspekcji w miejscu produkcji drewna konstrukcyjnego.

Warunkiem utrzymania w.w. certyfikatu drewna jest stały nadzór jednostki nad ZKP prowadzony poprzez coroczne inspekcje zakładu produkcyjnego.

Po uzyskaniu certyfikatu producent może:

 • wystawić deklarację właściwości użytkowych,
 • oznakować znakiem CE drewno konstrukcyjne,
 • wprowadzić wyrób do obrotu.

W ofercie certyfikacji drewna posiadamy również certyfikację wiązarów drewnianych. Pełną listę certyfikowanych wyrobów znajdziecie Państwo w poniższym linku:

Certyfikacja drzwi, okien, bram

Producentom:

 • Drzwi i okien aluminiowych
 • Drzwi stalowych (płaszczowych, profilowych)
 • Drzwi i okien drewnianych
 • Drzwi z napędem
 • Okuć budowlanych
 • Żaluzji i rolet
 • Bram i kurtyn

oferujemy certyfikację CE w ramach zakresu odpowiednich zharmonizowanych norm europejskich, polskich norm, krajowych i europejskich ocen technicznych. W naszej ofercie znajduje się między innymi certyfikacja drzwi, profesjonalna certyfikacja bram, czy certyfikacja okien.

Certyfikacja budowlana wyrobów do zastosowań przeciwpożarowych i ewakuacyjnych, prowadzona jest w ramach systemu 1.

System 1 wymaga m.in. przeprowadzenie przez jednostkę certyfikującą oceny właściwości użytkowych wyrobu na podstawie badań typu. Jeżeli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem badań wyrobów budowlanych, typu badania okien, specjalistyczne badania bram, czy badania drzwi. Naszą ofertę badawczą znajdą Państwo poniżej:

W naszym zakresie akredytacji oraz notyfikacji znajdują się m. in.:

 •  Norma EN 16034
 •  Norma EN 14351-1
 •  Norma PN-EN 14351-2
 •  Norma PN-EN 16361+A1:2016:08
 •  Norma PN-EN 12209:2005
 • Krajowe Oceny Techniczne

Pełną listę norm oraz wyrobów można zobaczyć klikając w poniższy link

Certyfikacja chemii budowlanej

Nasza oferta obejmuje certyfikację chemii budowlanej, jak:

 • Kleje
 • Zaprawy
 • Złożone systemy izolacji cieplnej
 • Wyroby i pokrycia wodochronne
 • Inne wymienione w liście certyfikowanych wyrobów

Certyfikacja chemii budowlanej prowadzona jest zgodnie z systemem 1 lub 2+ w zależności od rodzaju, przeznaczenia i wymagań dla danego wyrobu.

System 1 zobowiązuje producenta do:

 • wdrożenia zakładowej kontroli produkcji,
 • wykonania badań typu w niezależnym laboratorium badawczym,
 • badania próbek wyrobu zgodnie z ustalonym planem badań w zakładowej kontroli produkcji.

Zadaniem akredytowanej/notyfikowanej jednostki certyfikującej jest wydanie certyfikatu właściwości użytkowych wyrobu po pozytywnej ocenie:

 • właściwości użytkowych wyrobu na podstawie badań typu,
 • zakładowej kontroli produkcji i zakładu produkcyjnego po przeprowadzeniu wstępnej inspekcji w miejscu produkcji.

Warunkiem utrzymania certyfikatu chemii budowlanej jest stały nadzór jednostki nad ZKP prowadzony poprzez coroczne inspekcje zakładu produkcyjnego.

System 2+ zobowiązuje producenta do:

 • wdrożenia zakładowej kontroli produkcji,
 • przeprowadzenia oceny właściwości użytkowych wyrobu na podstawie badań,
 • prowadzenia badań zgodnie z ustalonym planem w zakładowej kontroli produkcji

Zadaniem akredytowanej/notyfikowanej jednostki certyfikującej jest wydanie certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji w oparciu o pozytywną ocenę ZKP i zakładu produkcyjnego po przeprowadzeniu wstępnej inspekcji w miejscu produkcji.

Warunkiem utrzymania w.w. certyfikatu jest stały nadzór jednostki nad ZKP prowadzony poprzez coroczne inspekcje zakładu produkcyjnego.

Po uzyskaniu certyfikatu producent może:

 • wystawić deklarację właściwości użytkowych,
 • oznakować CE lub znakiem B,
 • wprowadzić wyrób do obrotu.

Pełną listę wyrobów, dla których mogą Państwo uzyskać u nas certyfikat chemii budowlanej, wraz z dokumentami objętymi naszą akredytacją znajdą Państwo w linku poniżej:

Certyfikacja kruszyw budowlanych

Nasza oferta obejmuje certyfikację:

 • Kruszyw do betonu
 • Kruszyw do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń
 • Kruszyw do zapraw
 • Kruszyw do matriałów związanych i niezwiązanych hydraulicznie
 • Kruszyw na podsypkę kolejową
 • Kamienia do robót hydrotechnicznych

Certyfikacja i badania kruszyw prowadzona jest zgodnie z systemem 2+.

System 2+ zobowiązuje producenta do:

 • wdrożenia zakładowej kontroli produkcji,
 • przeprowadzenia ocen właściwości użytkowych wyrobu na podstawie badań,
 • prowadzenia badań zgodnie z planem ustalonym w zakładowej konbtroli produkcji.

Zadaniem akredytowanej/notyfikowanej jednostki certyfikującej jest wydanie certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji w oparciu o pozytywną ocenę ZKP i zakładu produkcyjnego po przeprowadzeniu wstępnej inspekcji w miejscu produkcji.

Warunkiem utrzymania certyfikatu kruszyw jest stały nadzór jednostki nad ZKP prowadzony poprzez coroczne inspekcje zakładu produkcyjnego.

Po uzyskaniu certyfikatu producent może:

 • wystawić deklarację właściwości użytkowych,
 • oznakować wyrób znakiem CE lub znakiem B
 • wprowadzić wyrób do obrotu.

Aby zobaczyć wykaz norm dla kruszyw, na które mogą Państwo uzyskać certyfikat kruszyw prosimy skorzystać z linku poniżej:

Certyfikacja wyrobów budowlanych

Nasz zakres akredytacji/notyfikacji pozwala na przeprowadzenie procesów certyfikacji dla licznej grupy wyrobów budowalnych. 

Prowadzimy certyfikację pozostałych wyrobów budowlanych w krajowym i europejskim systemach oceny zgodności właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 1 lub 2+.

Oferujemy również możliwość certyfikacji dobrowolnej dla wyrobów objętych system 3 lub 4 potwierdzającą spełnienie wymagań odpowiednich specyfikacji technicznych.

Klikając w link poniżej sprawdzą Państwo pełną listę wyrobów z naszej oferty, objetych obowiązkiem certyfikacji pozostałych wyrobów budowlanych wraz z ich specyfikacjami technicznymi.

Przebieg procesu certyfikacji:

kontakt

ETAP I: Kontakt

Kontakt z jednostką w celu uzyskania oferty na certyfikację budowlaną. Nasi specjaliści pomogą dobrać certyfikat dopasowany do Państwa potrzeb oraz przedstawią ofertę cenową.

dokumentacja

ETAP II: Ocena wstępna

Otrzymacie Państwo wniosek i umowę dotyczącą certyfikatów ZKP. Po podpisaniu i przysłaniu jej do nas poprosimy o przesłanie dokumentacji zakładowej kontroli produkcji do wstepnej oceny i weryfikacji.

Skontaktuj się z nami

Kontakt w sprawie certyfikacji

Sekretariat

Specjaliści ds. certyfikacji

Weryfikacja wydanych certyfikatów

W trosce o dane osobowe klientów, w sprawie informacji na temat ważności certyfikatu prosimy o kontakt mailowy podając w treści wiadomości numer certyfikatu, NIP dostawcy oraz numer normy przedmiotowej której dotyczy certyfikat.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Więcj informacji zamieszczono w polityce prywatności.